Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Easy Raamdeco aan huis, onderdeel van Borger maatwerk aan huis.

Inhoudsopgave

 • Artikel 1 - Definities
 • Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
 • Artikel 3 - Toepasselijkheid
 • Artikel 4 - Het aanbod
 • Artikel 5 - De overeenkomst
 • Artikel 6 – Herroepingsrecht
 • Artikel 7 - Uitsluiting herroepingsrecht
 • Artikel 8 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
 • Artikel 9 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
 • Artikel 10 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
 • Artikel 11 - Nakoming en extra garantie
 • Artikel 12 - Levering en uitvoering
 • Artikel 13 - Betaling
 • Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Easy raamdeco aan huis, onderdeel van Borger Maatwerk aan huis (vanaf nu in deze tekst genoemd als ondernemer)

Gaykemastraat 12, 9865 CA Opende
0641190549, werkdagen van 9 tot 17 uur bereikbaar. In overleg in de avonden bereikbaar.
info@maatwerkaanhuis.nl
KvK-nummer: 77344820
Btw-identificatienummer: NL860978606B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Indien consument in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding, bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor ondernemer slechts bindend, indien en voor zover deze door ondernemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 5. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Ondernemer kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Kennelijke vergissingen of kennelijke programmeer- of typefouten in het aanbod, prijzen of overige informatie binden ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 1. de prijs is inclusief belastingen;
 2. de eventuele kosten van aflevering worden voor het sluiten van de Overeenkomst duidelijk vermeld en worden in het bestelproces apart weergegeven;
 3. de wijze waarop de Overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 4. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 5. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst;
 6. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
 7. indien de Overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de Consument te raadplegen is;
 8. de wijze waarop de Consument voor het sluiten van de Overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de Overeenkomst tot stand komt;
 9. de minimale duur van de Overeenkomst op afstand in geval van een Overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of Diensten.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Als de Overeenkomst ziet op volgens specificaties van de Consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (ook wel maatwerk genoemd) tot maatwerk betreft, kunnen de doorgegeven specificaties na aanvaarding niet meer worden gewijzigd. Dit lid is van toepassing op de producten die aangeboden worden op de website van ondernemer (easyraamdecoaanhuis.nl)
 3. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 5. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 6. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 • indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

Artikel 6- Herroepingsrecht

 1. De Consument kan een Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 Dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Zakelijke klanten komt geen herroepingsrecht toe. Dit herroepingsrecht is niet van toepassing op de maatwerkproducten van easyraamdecoaanhuis.nl. Zij vallen onder artikel 7 van deze algemene voorwaarden.
 2. Ondernemer mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 3. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 1. als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
 2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 3. bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 7 - Uitsluiting herroepingsrecht

Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn:

 1. Volgens specificaties van de Consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (ook wel maatwerk genoemd).
 2. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

Artikel 8 - Verplichtingen van de Consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1. Onder verdergaan dan toegestaan in lid 1 valt in ieder geval:
  - Het product monteren;
  - De verpakking weggooien;
  - Het product ernstig beschadigen of aanpassen.
 3. De Consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de Overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 9 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de Consument en kosten daarvan

 1. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Raamdecoratie.com.
 2. Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Consument het product terug. Dit hoeft niet als ondernemer heeft aangeboden het product zelf op te halen. De Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De producten kunnen direct worden teruggezonden aan de leverancier van de producten. Het retouradres wordt daarom per product bij de levering aan u verstrekt.
 4. De Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.

Artikel 10 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als ondernemer de melding van herroeping door de Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Ondernemer vergoedt alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele leveringskosten door Raamdecoratie.com in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 Dagen volgend op de Dag waarop de Consument hem de herroeping meldt. Tenzij Raamdecoratie.com aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. Ondernemer betaalt de Consument kosteloos terug met hetzelfde betaalmiddel als de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode.
 4. Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 11 - Nakoming overeenkomst en garantie

 1. Ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of Diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de Consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van ondernemer jegens ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de Overeenkomst.
 3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient de Consument binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt ondernemer daarvan in kennis te stellen.
 4. Indien ondernemer de klacht gegrond acht, worden de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed.

Artikel 12 - Levering en uitvoering

 1. Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van Diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in deze Algemene Voorwaarden is vermeld, zal ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 5 weken uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan 5 weken nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
 4. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal ondernemer zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend product wordt geleverd. De Consument is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.
 5. Indien levering van een bestelde Dienst onmogelijk blijkt te zijn, is de Consument gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

Artikel 13 - Betaling

 1. De betaling van het gehele bedrag dient op de dag van de bestelling door consument te worden voldaan middels een betaling met Ideal.
 2. Ondernemer kan het maatwerkproduct pas laten maken door de fabrikant, wanneer de consument heeft betaald.

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.